Väätsa aleviku reoveepuhasti riigihange

19.01.15

Väätsa Vallavalitsus kuulutas välja Väätsa asula reoveepuhasti rekonstrueerimistööde avatud riigihanke(viitenumber 159291), mille pakkumuste esitamise tähtaeg on 09.02.2015.

Hanke kohta saate täpsema info aadressilt: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/159291

Toimetaja: RIINA PAAS

Väätsa Vallavalitsus kinnitas 2014 a hankeplaani

Väätsa Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke Väätsa eakatekodu rajamiseks

31.03.14
Väätsa Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke Väätsa eakatekodu rajamiseks, mille riigihanke dokumentidega on võimalik tutvuda siin https://riigihanked.riik.ee/register/hange/145940
Pakkumuste esitamise tähtpäev on 13. mai 2014 kell 12:00. Pakkumus tuleb esitada kirjalikult eesti keeles vormistatuna käsipostiga või tähitult aadressil Väätsa Vallavalitsus, Kooli 10, 72801.

Uus eakatekodu rajatakse Väätsale Eesti-Šveitsi Koostööprogrammi raames, mille kohta täpsema info leiab siit http://www.mkm.ee/eesti-sveitsi-koostooprogramm-2/
Toimetaja: RIINA PAAS

Eeskirjad ja korrad

Väätsa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke lumetõrje teostamiseks Väätsa vallas 2013 - 2014 talveperioodil

 Hankelepingu esemeks on lumetõrje teostamine Väätsa valla avalikes kasutuses olevatel teedel ja Väätsa Vallavalitsuse hallatavate asutuste ümbruses 2013/2014 talveperioodil. Valla territoorium on jagatud kaheksaks tööpiirkonnaks. Lumetõrjetööde teostamise eeldatav perioodid on  01.11.2013 - 20.04.2014.

 
Kontaktisik on ehitusnõunik Heigo Laaneoks (38 44 025, 5217626, heigo.laaneoks@vaatsa.ee).

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 9. september 2013 kell 11.00.


Hankedokument      

Teede nimekiri
Väätsa aleviku kaart

Aasuvälja - Väljataguse - Ülejõe - Röa kaart

Reopalu - Männaru kaart

Palivere - Kotku kaart

Saueaugu kaart

Kergliiklusteede kaart

Lõõla - Vissuvere kaart

Piiumetsa - Roovere kaart

 

Väätsa Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Väätsa lasteaia ujula ja sanruumide renoveerimine", viitenumber 145048

Hankedokumentide taotlemise või nendele juurdepääsu tähtpäev (viimane päev): 30.08.2013

10:00

 

Pakkumuste avamise aeg: 30.08.2013 11:00

 

Vaata täpsemalt hanketeade või

https://riigihanked.riik.ee/register/teade/1154518

Riigihange „Väätsa eakate kodu omanikujärelevalve teostamine“, viitenumber 142722

Väätsa Vallavalitsus kuulutab välja lihtmenetlusega riigihanke Väätsa eakate kodu omanikujärelevalve  teenuse hankimiseks.


Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt PDF formaadis (PDF formaadis esitatud dokumendi puhul tuleb postitada originaal pakkumus paberkandjal Väätsa Vallavalitsuse nimele (võib jõuda kohale hiljem kui pakkumuste esitamise tähtaeg)) või digitaalselt allkirjastatuna, arvestades LD punktis 1.5 sätestatut, aadressil jarno.laur@vaatsa.ee ja koopiana janar.ounpuu@gmail.com hiljemalt 20.06.2013 kell 11:00

 

Lähem informatsioon Riigihangete registris.

 

Lisad:

Hanketeade

Lihthanke dokumendid

Riigihankes osalemise avaldus - vorm I

Hinnapakkujate kinnitus solidaarse vastutuse kohta - vorm II

Lisa 1 - Pakkumuse maksumuse vorm - vorm III

Lisa 2 - tehniline kirjeldus

Väätsa Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke 2013. aasta eelarve investeerimislaenu võtmiseks

Väätsa vald soovib hankida investeerimislaenu kuni 438 687 eurot (10 (kümne) aastase maksetähtajaga ja 1 (ühe) aastase maksepuhkusega laenulepingu alguses.

 

Väätsa vald taotles SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (edaspidi KIK) toetust Väätsa aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks. ÜVK rekonstrueerimistööd on jagatud etappidesse, millest I etapi tööd hõlmavad Pikk, Kooli, Aia ja Põllu tänavatel asuvat taristut ning II etapi tööd Ülejõe, Järve, Mäe ning Uus tn taristut. SA KIK nõukogu otsusega on eelmainitud projektid leidnud toetamist kokku 1 486 167 eurot ning valla omaosalus on 262 264 eurot.

Väätsa valla ning Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi vahel on 15.08.2012. aastal sõlmitud toetusleping Eesti-Šveitsi Koostööprogrammi raames energiatõhusa eakatekodu rajamiseks Väätsa alevikku. Nimetatud projekti kogumakusmus on 1 484 792 eurot, millest abikõlbulikud kulud ja projektitoetus moodustab 1 235 044 eurot ning omaosalus 249 748 eurot.

ÜVK rekonstrueerimine on planeeritud täies ulatuses läbi viia 2013. aastal ning eakate kodu ehitamine aastatel 2013-2014. Väätsa valla 2013. aasta eelarves on nimetatud asjaoludel planeeritud suurendada valla kohustusi 2013. aastal 438 687 euro võrra.

Pakkumusi saavad esitada äriühingud Krediidiasutuste seaduse §3 mõistes, kellele on  Finantsinspektsiooni poolt Krediidiasutuste seaduse §13 või §21 alusel välja antud tegevusluba. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27. mai 2013. a kell 12:00.

 

 

Täpsem informatsioon hanke kohta Riigihangete registris viite nr 142842

Väätsa Vallavalitsus kuulutab välja avatud riigihanke "Väätsa aleviku ÜVK rekonstrueerimise II etapp"

Pakkumus tuleb esitada kirjalikult 3. aprilliks 2013 kell 12.00 Väätsa Vallavalitsusele, aadressil Kooli 10 Väätsa alevik,  72801, Järvamaa.

 

Vastavustingimused

Hanketeade 

Hankedokument

Töövõtulepingu projekt

Vorm 4 pakkumustabelid

Geoloogia

Link projektimaterjalidele, saab alla laadida

Väätsa Vallavalitsus kinnitas 2013 aastaks hankeplaani

Väätsa Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Väätsa lasteaia ujula ja sanruumide renoveerimine"

 Hanketeate ja hankedokumentide kohta saab selgitusi või täiendavat teavet e-posti aadressil heigo.laaneoks@vaatsa.ee

 

Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 11. veebruaril kell 11.00 aadressil :

Väätsa Vallavalitsus

Kooli 10

72801 Väätsa

või vvald@vaatsa.ee

 

 

Hankedokument

Ujula ja sanruumide renoveerimise VK osa (töö nr 2013-02P)  

Hange TVL projekt

Ujula ja sanruumide renoveerimise AE-osa (töö nr 2013-02P)

Ujula ja sanruumide renoveerimise basseini tehnoloogia (töö nr BT001-2013)

Lasteaia basseiniruumi elektriprojekt

Väätsa Vallavalitsus kuulutab välja lihthankemenetlusega riigihange "Väätsa eakate kodu põhiprojekti koostamine"

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult või allkirjastatud kujul

skanneeringuna (PDF formaadis, millisel juhul tuleb originaalid postitada aadressil

Väätsa Vallavalitsus, Kooli 10, Väätsa alevik, 72801 Järvamaa) Väätsa Vallavalitsuse

nimele hiljemalt 15.02.2013 kell 12:00 e-mailiga jarno.laur@vaatsa.ee ja koopiana

janar.ounpuu@gmail.com.

 

Projekt "Energiatõhusa eakate kodu rajamine Väätsa alevikku" viiakse läbi  Eesti - Šveitsi Koostööprogrammi raames ja rahastusel.

 

 

Hankedokument

Hankelepingu põhitingimused

Tehniline kirjeldus

Teate andmed

Väätsa Vallavalitsus algatas valla hoonetes turvateenuste osutamise, valve – ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hoolduse hanke

Väätsa Vallavalitsus algatas Väätsa valla hoonetes turvateenuste osutamise,

valve – ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hoolduse alla lihthanke määra jääva hanke

 

Pakkumuste esitamise tähtpäev ja kellaaeg on 10. jaanuar 2013.a. kell 09.00

 

Väätsa Vallavalitsuse korraldus 21.11.2012 nr 264

Hankedokument

Väätsa Vallavalitsus kuulutab välja avatud riigihanke

Väätsa Vallavalitsus kuulutab välja avatud riigihanke nr 136710 "Väätsa aleviku ÜVK rekonstrueerimise I etapp"

 

Hankedokumendid

 

E-riigihangete register