Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016 -2030

Väätsa valla arengukava 2010 -2023

Väätsa valla arengukava avalik väljapanek

15.12.16

Väätsa Vallavolikogu 13. detsembri 2016 a istungil otsustati kiita heaks Väätsa valla arengukava muutmine ning suunati avalikule väljapanekule.

Avaliku väljapaneku kestus on 15. detsember 2016 kuni 29. detsember 2016.

Avalikul väljapanekul tehtud ettepanekute arutelu toimub 4. jaanuaril

2017 kell 16.00 Väätsa Vallavalitsuse saalis aadressil Kooli 10, Väätsa alevik

 

Arengukava

Seletuskiri

Toimetaja: RIINA PAAS

Väätsa valla terviseprofiil ja tegevuskava 2015 - 2019

3.11.15
Link Riigi Teata
Toimetaja: RIINA PAAS

Väätsa valla arengukava ja eelarvestrateegia

12.11.15
LInk Riigi Teataja
Toimetaja: RIINA PAAS

Väätsa valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava

19.02.14
Väätsa Vallavolikogu võtis vastu oma 13. veebruari 2014 istungil määrusega nr 4 "Väätsa valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014 kuni 2030" .
Toimetaja: RIINA PAAS

Väätsa Vallavolikogu kinnitas valla arengukava aastani 2023

Väätsa Vallavolikogu võttis vastu määruse "Väätsa valla arengukava aastateks 2010-2020 muutmine"  mille § 1 punkt 3 ütleb "Kinnitada Väätsa valla arengukava aastani 2023 vastavalt lisale. Määruse lisana kinnitatud Väätsa valla arengukava muudetakse ja kinnitatakse uues redaktsioonis vastavalt lisale 1, lisale 2 ja lisale 3."

 

Väätsa Vallavolikogu määrus nr 10, 18.09.2013
Lisa 1.

Lisa 2.

Lisa 3

Väätsa valla arengukava aastateks 2010 – 2020 muutmine ja muudatusettepanekute avalikule väljapanekule suunamine

Väätsa Vallavolikogu otsustas 20. juuni istungil:

 

1. Kiita heaks Väätsa valla arengukava aastateks 2010-2020 muutmisettepanek ning suunata avalikule väljapanekule muudetud terviktekstid „Väätsa valla arengukava aastateks 2010-2023"vastavalt lisale 1 ning „Väätsa lähiaastate olulisemad arendusprojektid. Tegevuskava aastateks 2013-2017" vastavalt lisale 2.


2. Määrata avaliku väljapaneku kestuseks 25. juuni – 19.  august 2013 ja avaliku väljapaneku kohaks Väätsa Vallavalitsus ning Väätsa valla veebileht.

3. Avalikul väljapanekul tehtud ettepanekute arutelu toimub 21. augustil 2013 kell 17:00 Väätsa Vallavalitsuse saalis aadressil Kooli 10, Väätsa alevik.
 

Arengukavad

Väätsa valla ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni uuendatud                          

arendamise kava aastateks 2011 - 2025  kinnitamine

 

Väätsa Põhikooli arengukava aastateks 2015 - 2020

Väätsa Põhikooli arengukava aastateks 2011-2015

 

Väätsa Lasteaia arengukava aastateks 2011 - 2013 kinnitamine

 

Väätsa valla arengukava aastateks 2010 - 2020, tegevuskava

 

Väätsa valla terviseprofiil ja tegevuskava, indikaatorid

 

Väätsa Vallavolikogu 25. veebruari 2010 a otsusega nr. 4 algatati Väätsa valla terviseprofiili koostamine. Terviseprofiili koostamise ajutise komisjoni juhiks kinnitati Margit Lugna. Volikogu otsus

 

Väätsa Vallavolikogu 25. veebruari 2010 a otsusega nr. 5 algatati Väätsa valla arengukava aastateks 2007 kuni 2013 muutmine. Volikogu otsus

Väätsa valla arengukava aastateks 2007-2013 (26.2 MB)

Väätsa valla tegevuskava aastateks 2007-2013 (272 KB)

 Väätsa Vallavolikogu 25.10.2007 määrus nr 23 (24.50 KB)

 Väätsa Vallavolikogu määrus nr 5 (21.00 KB)

 

Saueaugu küla arengukava ja tegevuskava aastateks 2007 - 2013 vastuvõtmine

 


Väätsa valla Arengukava aastateks 2003-2006