Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016 -2030

Veeteenuse hindade kooskõlastamine

22.01.16
Vaata Väätsa Vallavalitsuse korraldus nr 23 10.02.2015
Toimetaja: RIINA PAAS

Hajaasustuse programm

11.08.14

Alates 11. aprillist 2014. aastal algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Väätsa vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on valla hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1.jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise päeva seisuga kuni 18-aastane (k.a) isik või kuni 35-aastane (k.a) määratud puudega isik, kelle alaline elukoht on majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse ning kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist (või sünnist , kui see on hilisem) kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 13. juuni 2014. aastal.

Enne taotluste koostamist ja esitamist palume kindlasti tutvuda programmdokumendi ning selle muudatustega ja taotlejale suunatud informatsiooniga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kodulehel  

Info valla maanõunikult Ülle Surva E ja T 38 44 02338 44 023või ylle.surva@vaatsa.ee

 

Toimetaja: RIINA PAAS

Hajaasustuspiirkondade reoveekäitlussüsteemide seisukorra uuring ja inventariseerimine

5.05.14

AS Infragate Eesti jätkab käesoleval  kevadel ja suvel Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi tellimusel uuringut, milles hinnatakse hajaasustuspiirkondades paiknevate erinevate objektide – elumajad, koolid, kohaliku omavalitsuse sotsiaalobjektid, turismitalud jne – reoveekäitlussüsteemide seisukorda ja selle kaudu investeeringute vajadust reoveekäitlussüsteemidesse.  Läbiviidava uuringu põhjal koostatakse külastatud objektidest andmebaas ning kogutud andmeid kasutatakse hinnangute tegemiseks kogu Eesti kohta. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse internetipõhist küsitlusmeetodit kui ka kohapealset objekti inventariseerimist konsultandi poolt. Kui kohapealset inventariseerimist Teie objektil ei teostata, oleksime tänulikud kui täidaksite küsitlusankeedi internetikeskkonnas aadressil http://infragate.ankeet.ee/surveys/begin/2/Hajaasustuse_reoveekaeitlussuesteemide_kuesitluse_ankeet . Ankeedi küsimustele vastamisega on Teil võimalus lisada enda valduses olev objekt koostatavasse andmebaasi.

Küsimuste korral palume julgesti pöörduda kirja saatja meiliaadressil või aadressil info@infragate.ee

 

Lugupidamisega,

Kristo Kärmas

AS Infragate Eesti

Projektijuht-projekteerija

kristo.karmas@infragate.ee

 

Toimetaja: RIINA PAAS

Informatsioon ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumiste kohta

1.Kõigil, kellel oli eelnevalt olemas ühisvesi ja –kanalisatsioon, neil ühendatakse (võimalikult krundi piiri lähedalt) olemasolevad torustikud uute trassidega ära ja see kulu on töövõttu sisse arvestatud ning krundi omanikule täiendavaid kulutusi kaasa ei too.

2. Uutele liitujatele ehitatakse liitumispunktid krundi piirile, kinnistusisesed torustikud ja majaühendused tuleb ehitada kinnistu omanikel enda kuluga.

3. Enne kaevetööde alustamist tuleb esitada Vallavalitsusse liitumistaotlus. Liitumistaotluse saab välja trükkida valla koduleheküljelt. Eeltäidetud taotlus saadetakse ka igale potentsiaalsele liitujale postiga koju. Liitumistaotluse alusel väljastatakse liitumistingimused, nende alusel tohib töid alustada.

4. Uued liitujad peavad ise paigaldama esmase(d) veemõõtja(d). Kastmisvee tarbeks tuleb paigaldada peale üldist veemõõtjat eraldi veemõõtja. Kui on soov liituda ainult ühiskanalisatsiooniga, tuleb paigaldada veemõõtja ka oma veevärgile. Veemõõtjad tuleb paigaldada sellisesse kohta, kus ei ole külmumisohtu.

5. Peale trasside paigaldust tuleb võtta ühendust Väätsa Soojuse juhatajaga, kes vaatab paigaldatud torustiku üle ja fikseerib veemõõtja näidu ning paigaldab plommid. Enne ülevaatust trasside kaevikuid kinni ajada ei tohi!

 

Küsimuste korral võtta ühendust OÜ Väätsa Soojuse juhataja Andres Taalkisega 53480711 või vallavalitsuse ehitusnõunik Heigo Laaneoksaga: 5217626, heigo.laaneoks@vaatsa.ee

 

YVK Liitumistaotlus

 

 

 

Hajaasustuse programm

Alates 1. augustist 2013. aastal algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt  Väätsa vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ningautonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Programmi rakendatakse aastatel 2013-2014.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

 Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on valla hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1.jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise hetke seisuga kuni 18-aastane isik, kelle alaline elukoht on majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse ning kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

 Enne taotluste koostamist ja esitamist palume kindlasti tutvuda programmdokumendi ning selle muudatustega ja taotlejale suunatud informatsiooniga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kodulehel http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/uldist.

Infot ja nõu taotlemise kohta saab kohalikust omavalitsusest.

 Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 1. oktoobril 2013. aastal.

 Vaata lähemalt programmdokumendist:

Regionaalministri käskkiri 07.06.2013 nr 1-4/106

Taotlusvorm

Taotlusvormi lisa 1  "Projekti eelarve"

Taotlusvormi lisa 2  "Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta"

Taotlusvormi lisa 3  "Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta"

Taotlusvormi lisa 4  "Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta"

Taotlusvormi lisa 5  "Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta"

Väätsa Vallavalitsuse korraldus 12.08.2013 nr 187 ajutise komisjoni moodustamise kohta

Hajaasustuse programmist toetuse saaja 2013 aastal 

Vaata veel allpool olevaid dokumente:

Hajaasustuse veeprogramm

Algab hajaasustuse veeprogrammi taotlusvoor 2011 , täpsem info

Hajaasustuse veeprogrammi taotluste hindamistulemuste kinnitamine

 

Hajaasustuse veeprogrammi taotluste hindamistulemuste kinnitamine 

 

 

Varasem info

Hajaasustuse veeprogrammi täiendav taotlusvoor Väätsa vallas:
info, taotlusvorm, lisa, EAS koduleht

 

 

Hajaasustuse veeprogrammi taotluste hindamistulemuste kinnitamine Hajaasustuse veeprogrammi taotluste läbivaatamise ja hindamise ajutine komisjon