Soojamajandus

Väätsa Soojus OÜ

Juhataja Andres Taalkis

Kooli 10
72801  Väätsa
tel 389 2307
vaatsasoe@hot.ee

 

Osaühing Väätsa Soojus põhikiri

 

Lp Väätsa Soojuse kliendid!
Vaata Väätsa Vallavalitsuse korraldust 07.12.2010 nr 327 veevarustuse abonenttasu kehtestamise kohta

 

Väätsa valla kaugkütte piirkoona piirid, võrguga liitumise kord ja võrgust eraldumise kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine 

Väätsa valla Väätsa aleviku soojusmajanduse arengukava kinnitamine

Lepingu sõlmimise kavatsuse teade

OÜ Väätsa Soojus annab teada kavatsusest sõlmida pikaajalisi lepinguid soojuse ostmiseks Väätsa aleviku kaugküttevõrku mahus kuni 4000 MWh aastas ajavahemikus september-mai koguvõimsusega vähemalt 1,5 MW.

 

OÜ Väätsa Soojus palub informatsiooni isikutelt, kes on huvitatud Väätsa aleviku kaugküttevõrku soojuse müümise lepingu sõlmimisest tähtajaga 12 aastat tingimustel, et (1) tegemist on uue rajatava käitisega; (2) käitis kasutab parimat olemasolevat keskkonnasäästlikku tehnoloogiat; (3) käitise minimaalne nominaalvõimsus on 1,5 MW; (4) käitis on võimeline alustama täisvõimsusel soojuse tootmist hiljemalt 6 kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest.

 

Teates palume esitada alljärgnev informatsioon:

* käitise asukoht;

* kasutatav kütus;

* käitise soojuslik võimsus;

* kasutatava tehnoloogia lühikirjeldus;

* käitise valmimise tähtaeg;

* käitise opereerija ärinimi ja registrikood.

 

See teade ei ole avaliku konkursi väljakuulutamine ega pakkumus lepingu sõlmimiseks. Konkursi korraldamise otsuse teeb Väätsa Soojus lähtuvalt laekunud teabest.

 

Palume esitada teated eesti keeles kirjalikult OÜ Väätsa Soojus aadressil Kooli 10, Väätsa alevik 72801, hiljemalt 4. aprilliks 2012. Lisainformatsioon : vaatsasoe@hot.ee