Väätsa Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 alusel.

7.07.17

Väätsa Vallavalitsus teatab, et Combimill Reopalu OÜ (registrikood 10282560; aadress: Saeveski, Reopalu küla, Väätsa vald, Järva maakond, 72811; edaspidi ka ettevõte) on esitanud Keskkonnaametile õhusaasteloa nr L.ÕV.JÄ-133049 muutmise taotluse ja lubatud heitkoguste (edaspidi LHK) projekti ning Keskkonnaamet on taotluse menetlusse võtnud (taotlus on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 09.06.2017 numbri 15-2/17/5546-3 all).

 

Õhusaasteloa muutmist taotleb ettevõte seoses sooviga vahetada Reopalu Saekaatri olemasolev 3,0 MW puidukatel uue 6,5 MW katla vastu ning jätta olemasolev 1,16 MW kerge kütteõlikatel reservkatlaks. Reopalu Saekaater asub Järva maakonnas, Väätsa vallas, Reopalu külas, Saeveski kinnistul (katastritunnus 93701:001:0564).

 

Õhusaasteloa muutmise taotluse alusel on Keskkonnaametil valminud õhusaasteloa muutmise otsuse ja muudetud õhusaasteloa nr L.ÕV.JÄ-133049 eelnõud. Õhusaasteluba on tähtajatu kehtivusega.

 

Õhusaasteloa nr L.ÕV.JÄ-133049 muutmise taotlusmaterjalidega ning eelnõudega saab tutvuda ka Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Toimetaja: RIINA PAAS

Teade aktsiaseltsi Väätsa Agro muudetud keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÄ-184422 eelnõu valmimise kohta

2.12.16
Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 34, et aktsiaselts Väätsa Agro, registrikood 10069725, käitise asukohaga Röa küla, Väätsa vald, Järva maakond, esitas vastavalt tööstusheite seaduse § 51 lg 1 keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÄ-184422 muutmise taotluse ning on valminud muudetud keskkonnakompleksloa eelnõu ning selle muutmise otsuse eelnõu.
Käitaja taotleb keskkonnakompleksloa muutmist, kuna on rekonstrueerinud Röa sigala neli olemasolevat kompleksihoonet nuumikute sigalateks. Kompleksi läänepoolseimasse hoonesse on planeeritud abi- ja olmeruumid. Hoonete põhikonstruktsioone ja -gabariite ei muudeta. Lisaks olemasolevale 4000 m3 mahutavusega raudbetoonelemendist vedelsõnniku ringhoidlale rajatakse täiendav 3000 m3 vedelsõnniku ringhoidla. Käitaja taotleb uuendatud keskkonnakompleksluba sigalakompleksi laiendamiseks 4720 nuumikukohani ehk 15100 realiseeritud nuumikut aastas. Taotletav tegevus vastab parima võimaliku tehnika nõudele ja keskkonnanõuetele. Käitaja ei soovi nimetatud loa alusel jätkata intensiivse veisekasvatusega.
Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega ja muutmise otsuse eelnõuga saab tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris, aadressil Tallinna mnt 14, Rapla või Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Ettepanekuid ja vastuväiteid otsuse eelnõule saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded kahe nädala jooksul. Täiendav info tel 484 1177 või e-posti aadressil elar.vulla@keskkonnaamet.ee
Toimetaja: RIINA PAAS

Teade aktsiaseltsi Väätsa Agro muudetud keskkonnakompleksloa nr KKL/324931 eelnõu valmimise kohta

4.11.16
Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 34, et aktsiaselts Väätsa Agro,
registrikood 10069725, käitise asukohaga Lõõla küla, Väätsa vald, Järva maakond, esitas
14.07.2016 vastavalt tööstusheite seaduse § 51 lg 1 keskkonnakompleksloa nr KKL/324931
muutmise taotluse ning on valminud muudetud keskkonnakompleksloa eelnõu ning selle
muutmise otsuse eelnõu (sh eelhinnangu eelnõu keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise
kohta).
Käesolevaga taotletakse keskkonnakompleksloa muutmist, kuna käitaja soovib kõik
veisekasvatusega tegelevad käitised koondada ühte keskkonnakompleksloasse. Seega taotleb
käitaja Lõõla piimafarmikompleksi kompleksloa koosseisu viia ka Lõõla noorkarjalaudad.
Keskkonnakompleksloa ülesseatud tootmisvõimsus on 3126 loomühikut (Lõõla
piimafarmikompleksis 2000 kohta lüpsilehmadele, 250 kohta erivajadusega lüpsilehmadele,
150 kohta noorloomadele ja 630 kohta vasikatele ning Lõõla noorkarjalauda kompleksis 1458
kohta noorloomadele).
Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega ja muutmise otsuse eelnõuga saab tutvuda
Keskkonnaameti Rapla kontoris, aadressil Tallinna mnt 14, Rapla või Keskkonnaameti
dokumendiregistris aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Ettepanekuid ja vastuväiteid otsuse
eelnõule saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes
Ametlikud Teadaanded kahe nädala jooksul. Täiendav info tel 484 1177 või e-posti aadressil
elar.vulla@keskkonnaamet.ee. Avalikkust teavitatakse maakonnalehes Järva Teataja,
ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Väätsa valla veebilehel.
Toimetaja: RIINA PAAS

Teade aktsiaseltsi Väätsa Agro keskkonnakompleksloa nr KKL/324931 muutmise taotluse menetlusse võtu kohta

16.08.16
Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33 lg 7, et aktsiaselts Väätsa Agro, registrikood 10069725, käitise asukohaga Lõõla küla, Väätsa vald, Järva maakond, on esitanud vastavalt tööstusheite seaduse § 51 lg 1 keskkonnakompleksloa nr KKL/324931 muutmise taotluse ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse.
Käesolevaga taotletakse keskkonnakompleksloa muutmist, kuna käitaja soovib kõik veisekasvatusega tegelevad käitised koondada ühte keskkonnakompleksloasse. Seega taotleb käitaja Lõõla piimafarmikompleksi kompleksloa koosseisu viia ka Lõõla noorkarjalaudad. Keskkonnakompleksloa ülesseatud tootmisvõimsus on 3126 loomühikut (Lõõla piimafarmikompleksis 2000 kohta lüpsilehmadele, 250 kohta erivajadusega lüpsilehmadele, 150 kohta noorloomadele ja 630 kohta vasikatele ning Lõõla noorkarjalauda kompleksis 1458 kohta noorloomadele).
Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla kontoris, aadressil Tallinna mnt 14, Rapla või Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Täiendav info tel 484 1177 või e-posti aadressil elar.vulla@keskkonnaamet.ee. Avalikkust teavitatakse maakonnalehes Järva Teaataja, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Väätsa valla veebilehel. Aktsiaseltsi Väätsa Agro taotletav tegevus ei põhjusta riigipiiri ülest ebasoodsat mõju ning seega ei peeta konsultatsioone ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigiga.
Toimetaja: RIINA PAAS

Teade aktsiaseltsi Väätsa Agro keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÄ-184422 muutmise taotluse menetlusse võtu kohta

16.08.16
Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33 lg 7, et aktsiaselts Väätsa Agro, registrikood 10069725, käitise asukohaga Röa küla, Väätsa vald, Järva maakond, on esitanud vastavalt tööstusheite seaduse § 51 lg 1 ja 3 keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÄ-184422 muutmise taotluse ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse.
Käesolevaga taotletakse keskkonnakompleksloa muutmist, kuna käitaja rekonstrueerib Röa sigala neli olemasolevat kompleksihoonet nuumikute sigalateks. Kompleksi läänepoolseimasse hoonesse on planeeritud abi- ja olmeruumid. Hoonete põhikonstruktsioone ja -gabariite ei muudeta. Lisaks olemasolevale 4000 m3 mahutavusega raudbetoonelemendist vedelsõnniku ringhoidlale rajatakse täiendav 3000 m3 vedelsõnniku ringhoidla. Käitaja taotleb uuendatud keskkonnakompleksluba sigalakompleksi laiendamiseks 4 720 nuumikukohani.
Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla kontoris, aadressil Tallinna mnt 14, Rapla või Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Täiendav info tel 484 1177 või e-posti aadressil elar.vulla@keskkonnaamet.ee. Avalikkust teavitatakse maakonnalehes Järva Teaataja, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Väätsa valla veebilehel. Aktsiaseltsi Väätsa Agro taotletav tegevus ei põhjusta riigipiiri ülest ebasoodsat mõju ning seega ei peeta konsultatsioone ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigiga. Taotluse menetlemisel võetakse arvesse heakskiidetud Röa sigala rekonstrueerimise ja laiendamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise tulemusi.
Toimetaja: RIINA PAAS

Keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumise teade

28.08.15

Väätsa Vallavalitsus teatab, et on valminud Röa sigala rekonstrueerimise ja laiendamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne. Vastavalt KeHJSe §-le 21, teavitame käesolevaga KMH aruande eelnõu avalikustamisest ja avalikust arutelust.

Väätsa vallas asuva AS Väätsa Agrole kuuluva Röa sigala (Sigala kinnistu, kat tunnus 93701:005:1671) rekonstrueerimise peamiseks eesmärgiks on selle uuendamine, et tagada loomade paremad pidamistingimused, optimeerida ruumikasutus ja kasutada kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi seakasvatuses.

Väätsa Vallavolikogu algatas 29. jaanuari 2015. a otsusega nr 1 AS Väätsa Agro Röa sigala keskkonnamõjude hindamise tulenevalt KeHJSe §-s 5 nimetatule,  kui kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa täiendava mõju keskkonnale. Käesolevaga suureneb oluliselt nuumikute arv (koguarv 4720 looma).

Arendaja on AS Väätsa Agro (Pikk tn 3 Väätsa alevik), kontaktisik juhatuse liige Margus Muld, tel: 38 49 240. KMH algataja ja Otsustaja on Väätsa Vallavalitsus (Kooli tn 10, Väätsa alevik); kontaktisik: Väätsa vallavalitsuse ehitusnõunik Heigo Laaneoks, tel 521 7626 ja maanõunik Ülle Surva, tel 38 44 023. Keskkonnamõju hindamise läbiviijaks on OÜ Hendrikson & Ko (aadress: Raekoja plats 8, 51004 Tartu; Lennuki 22, 10145 Tallinn), kontaktisik: Riin Kutsar, tel 6177 690, e-post: riin@hendrikson.ee).

KMH aruandega on võimalik tutvuda 31. augustist 2015.a – 14. septembrini 2015. a Väätsa Vallavalitsuses (Väätsa Vallavalitsuses, Kooli tn 10 Väätsa alevik, tööpäeviti kell 8.00- 12.00 ja 13.00- 15.00.) ja Väätsa Vallavalitsuse kodulehel (www.vaatsa.ee).

Ettepanekuid ja vastuväiteid aruande kohta saab esitada kirjalikult Väätsa Vallavalitsuse e-posti aadressil: vvald@vaatsa.ee ja postiaadressil Kooli tn 10 Väätsa alevik või Riin Kutsar, Hendrikson & Ko, Raekoja plats 8, Tartu, 51004, telefon 6177 690, e-post: riin@hendrikson.ee kuni 14.septembrini 2015.

KMH aruande avalik arutelu toimub 15.septembril 2015.a kell 16.00 Rahvamajas.

Röa KMH aruanne http://file.hendrikson.ee/fbsharing/vgIm6QF2

Toimetaja: RIINA PAAS

Keskkonnamõju hindamise programmi eelnõu avalikustamise ja avaliku arutelu toimumise teade

11.03.15

Väätsa Vallavalitsus teatab, et on valminud keskkonnamõju hindamise programmi eelnõu Röa sigala rekonstrueerimise ja laiendamiseks Röa külasse. Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse1 § 16, teavitame käesolevaga keskkonnamõju hindamise programmi eelnõu avalikustamisest ja avalikust arutelust.

 

Väätsa vallas asuva AS Väätsa Agrole kuuluva Röa sigalakompleksi (Sigala kinnistu, kat tunnus 93701:005:1671) rekonstrueerimise peamiseks eesmärgiks on selle uuendamine, et tagada loomade paremad pidamistingimused, optimeerida ruumikasutus ja kasutada kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi seakasvatuses.

Arendaja on AS Väätsa Agro (Pikk tn 3 Väätsa alevik), kontaktisik juhatuse liige Margus Muld, tel: 38 49 240. KMH algataja ja Otsustaja on Väätsa Vallavalitsus (Kooli tn 10, Väätsa alevik); kontaktisik: Väätsa vallavalitsuse ehitusnõunik Heigo Laaneoks, tel 521 7626 ja maanõunik Ülle Surva, tel 38 44 023. Keskkonnamõju hindamise läbiviijaks on OÜ Hendrikson & Ko (aadress: Raekoja plats 8, 51004 Tartu; Lennuki 22, 10145 Tallinn), kontaktisik: Riin Kutsar, tel 7409807, e-post: riin@hendrikson.ee).

Keskkonnamõju hindamise programmi eelnõuga saab tutvuda avalikustamise perioodil, 13.03.2015 kuni 27.03.2015 järgmistes kohtades:

  1. Väätsa Vallavalitsuses, Kooli tn 10 Väätsa alevik, tööpäeviti kell 8.00- 12.00 ja 13.00- 15.00.
  2. AS Väätsa Agro kontori sekretäri juures, Pikk tn 3 Väätsa alevik, tööpäeviti kell 8.00- 12.00.
  3. OÜ Hendrikson & Ko kodulehel: www.hendrikson.ee
  4. Väätsa valla kodulehel: www.vaatsa.ee
  5. Aruande kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult Väätsa Vallavalitsuse aadressile: Kooli tn 10, 72801 Väätsa alevik või e-posti aadressile: vvald@vaatsa.ee kuni 30. märtsini 2015.

 

Programmi eelnõu avalik arutelu toimub 7.aprillil 2015 Väätsa rahvamajas, Pikk tn 3 Väätsa alevik, algusega kell 17.30.

Toimetaja: RIINA PAAS

Teade aktsiaseltsi Väätsa Agro Lõõla piimafarmikompleksi keskkonnakompleksloa eelnõu valmimise kohta

6.08.14
Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 34, et on valminud aktsiaseltsi Väätsa
Agro, registrikood 10069725, Lõõla piimafarmikompleksi keskkonnakompleksloa eelnõu.
Käitis asub Järva maakonnas Väätsa vallas Lõõla külas.
Aktsiaselts Väätsa Agro keskkonnakompleksloa eelnõu on tootmisvõimsusele 1886 kohta
lüpsi- ja 299 kohta kinnislehmadele ning 489 kohta vasikatele. Käitis koosneb
rekonstrueeritud kahest vasikalaudast ning uuest vabapidamiskompleksist koos
juurdekuuluvate rajatistega (sõnnikuhoidlad, silohoidlad, puurkaevud).
Aktsiaseltsi Väätsa Agro Lõõla piimafarmikompleksi keskkonnakompleksloa eelnõuga saab
tutvuda Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla kontoris, aadressil Tallinna mnt
14, Rapla või Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil
http://sadr.keskkonnaamet.ee/index.php?id=10535&op=doc_details&dok_id=484468&asutus
_id=1. Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõus toodud nõuete kohta saab esitada
Keskkonnaametile 21 päeva jooksul teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud
Teadaanded. Täiendav info tel 484 1177 või e-posti aadressil elar.vulla@keskkonnaamet.ee.
Avalikkust teavitatakse maakonnalehes Järva Teataja, ametlikus väljaandes Ametlikud
Teadaanded ja Väätsa valla veebilehel.
Toimetaja: RIINA PAAS

Keskkonnakomplekslos taotluse esitamise ja keskkonnakompleksloa taotluse saamise teade

23.05.14
Väätsa Vallavolikogu otsus 21.05.2014 nr 14
Toimetaja: RIINA PAAS