Teavitus jäätmeveoteenuse hinnatõusust

26.04.17

Teade

 

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ korraldas vastavalt jäätmeseadusele Imavere, Koigi, Paide ja Väätsa Vallavalitsuste esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on AS-le Eesti Keskkonnateenused omistatud jäätmeveo ainuõigus segaolmejäätmete kogumiseks ja vedamiseks vahemikul 01.04.2016 – 30.04.2019.

Vastavalt hankelepingule ja omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjadele on jäätmevedajal õigus esitada põhjendatud taotlus teenustasude muutmiseks. Võrreldes pakkumuse esitamise ajaga on esinenud objektiivsed asjaolud, mille tagajärjel jäätmeveo teenustasud ei ole täna enam piisavad katmaks seadusega nõutud jäätmete kogumise, vedamise, taaskasutamise ja kõrvaldamisega seotud kulusid. Nimetatud põhjusel AS Eesti Keskkonnateenused esitas Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ-le 31.01.2017 teenustasude muutmise taotluse, mis kinnitati 13.04.2017 otsusega nr 2/17-1. 

Uued teenustasud rakenduvad Imavere, Koigi, Paide ja Väätsa valdades alates 01.07.2017 järgnevalt:

 

Konteineri maht   (m3)

Regulaarne tühjendus (hind ilma käibemaksuta)

Regulaarne tühjendus (hind koos  käibemaksuga 20%)

Jäätmekott kuni 0,10

1,37

1,64

kuni 0,08

1,09

1,31

kuni 0,14

1,92

2,30

kuni 0,24

2,51

3,01

kuni 0,37

3,28

3,94

kuni 0,66

4,25

5,10

kuni 0,80

5,15

6,18

Kuni 1,10

6,20

7,44

kuni 1,50

8,45

10,14

kuni 2,50

12,08

14,50

kuni 4,50

21,74

26,09

 

Konteinerite rendi ja teiste lisateenuste hinnad ei muutu.

Täiendavate küsimuste korral palun võtke ühendust tel. 738 67 00 või e-posti aadressil: tartu@keskkonnateenused.ee

AS Eesti Keskkonnateenused

Toimetaja: RIINA PAAS

Muudatused jäätmeveos alates 1. maist 2016

1.03.16

Anname teada, et AS Eesti Keskkonnateenused ja MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse vahel sõlmitud jäätmeveo lepingu tähtaeg lõpeb.

Eelmise aasta lõpus kuulutati välja uus jäätmeveohange, mille tulemusena tunnistati Väätsa valla piirkonnas soodsaima hinna pakkujaks jätkuvalt AS Eesti Keskkonnateenused. Kuigi vedaja jääb samaks, võivad jäätmevaldaja jaoks muutuda senised harjumuspärased jäätmeveo päevad ja muutub jäätmemahuti tühjenduse hind.

Uus korraldatud jäätmevedu hakkab kehtima alates 01. maist 2016 ja kestab kolm aastat kuni 30. aprillini 2019.

Sellega seoses saadab AS Eesti Keskkonnateenused kõikidele jäätmevaldajatele uued eeltäidetud jäätmeveo lepingud koos veograafikutega orienteeruvalt ühe kuu jooksul enne veoperioodi algust.

Tõrgeteta teenuse osutamiseks on vajalik allkirjastada uus jäätmeveoleping täpsustamaks mahutite suurust, väljaveosagedust, veo- ja postiaadresse, kontaktandmeid  jm olulist infot ning postitada leping vedajale tagasi.

Juhul kui AS Eesti Keskkonnateenused poolt saadetud eeltäidetud leping pole jõudnud jäätmevaldajani palume kindlasti võtta ühendust vedaja klienditeenindusega telefonil 7386700 või e-posti aadressil tartu@keskkonnateenused.ee, et üle täpsustada teie postiaadress. Samuti kehtib suhtluseks vedajaga lühinumber 1919.

 

Konteinereid hakatakse tühjendama järgmiste hindadega:

Mahuti suurus          Hind € km-ga

kilekott kuni 100 l

ja kuni 10 kg               1.27
80 l mahuti                 1.02
140 l mahuti               1.79
240 l mahuti               2.34
370 l mahuti               3.05
600 l mahuti               3.60
800 l mahuti               4.79
1100 l mahuti             5.76
1500 l mahuti             7.86

2500 l mahuti             11.23
4500 l mahuti              20.22

 

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

www.kejhk.ee
Toimetaja: RIINA PAAS

Korraldatud jäätmeveo hinnad

25.01.16
Jäätmete veo hinnakirja vaata AS Eesti Keskkonnateenused lehelt
Toimetaja: RIINA PAAS

Väätsa valla jäätmekava avalik väljapanek

16.02.15
Väätsa valla jäätmekava aastateks 2015 – 2020 eelnõu avalik väljapanek toimub 16.veebruarist kuni 02.märtsini 2015 Väätsa Vallavalitsuses (Kooli tn 10, Väätsa alevik) ning Väätsa valla veebilehel www.vaatsa.ee .
Ettepanekuid eelnõule saab esitada avaliku väljapaneku kestel Väätsa vallavalitsuse postiaadressil Kooli 10, Väätsa alevik, Väätsa vald, Järvamaa 72801 või e-postiga vvald@vaatsa.ee . Kirjalike ettepanekute ja vastuväidete esitamise korral toimub „Väätsa valla jäätmekava aastateks 2015 – 2020" eelnõu avalik arutelu 03.märtsil kell 16.00 vallamaja saalis (Koli tn 10, Väätsa alevik).
Toimetaja: RIINA PAAS

Teade aktsiaseltsi Väätsa Prügila keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÄ-24491 muutmise taotluse menetlusse võtmisest

8.07.14
Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Väätsa Prügila, registrikood 10672746, käitise asukoha ja posti aadressiga Roovere küla, Väätsa vald, 72805 Järvamaa, on esitanud vastavalt tööstusheite seaduse § 51 lg 1 keskkonnakompleksloa nr 24491 muutmise taotluse ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse.
Aktsiaselts Väätsa Prügila ei taotle keskkonnakompleksloa tootmisvõimsuse muutmist. Keskkonnakompleksloa muutmist taotletakse, kuna Keskkonnaameti peadirektori 02.06.2014 käskkirjaga nr 1-4.1/14/267 „Keskkonnaameti peadirektori 14. juuni 2012 käskkirjaga nr 1-4.1/12/287 „Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmine" antud ohtlike jäätmete käitluslitsentsi nr 0303 muutmine" on käitaja ohtlike jäätmete käitluslitsentsis nr 0303 muutetud jäätmekäitluskohas, Väätsa prügilas, käideldavaid jäätmeliike ja käitluskoguseid. Käitaja esitatud taotlusega soovitakse muuta keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÄ-24491 vastavusse uue väljastatud ohtlike jäätmete käitluslitsentsiga nr 0303.
Aktsiaseltsi Väätsa Prügila keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla kontoris, aadressil Tallinna mnt 14, Rapla või Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://sadr.keskkonnaamet.ee/index.php?id=10535&op=doc_details&dok_id=478337&asutus_id=1. Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Täiendav info tel 484 1177 või e-posti aadressil elar.vulla@keskkonnaamet.ee. Avalikkust teavitatakse maakonnalehes Järva Teataja, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Väätsa valla veebilehel. Aktsiaseltsi Väätsa Prügila taotletav tegevus ei põhjusta riigipiiri ülest ebasoodsat mõju ning seega ei peeta konsultatsioone ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigiga.
Toimetaja: RIINA PAAS

Pikendati korraldatud jäätmeveo lepinguid AS-ga Eesti Keskkonnateenused

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus pikendas korraldatud jäätmeveo ainuõigust AS-ga Eesti Keskkonnateenused kuni 31. märtsini 2015.

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus ja Eesti Keskkonnateenused AS vahel 17.01.2011 allkirjastatud jäätmeveo leping ja lepingu lisad kehtivad ka pikendatud korraldatud jäätmeveo perioodil.

Lepingu pikendamine tagab senise korraldatud jäätmeveo muutusteta jätkumise maakonnas ning võimaldab ühtlustada jäätmevedu reguleerivaid seadusandlikke akte maakonna kohalikes omavalitsusüksustes.

Elanike jaoks lepingupikendus lisakohustusi kaasa ei too. Jäätmevedaja AS Veolia Keskkonnateenused jätkab prügiveoteenuse osutamist senikehtinud hindadega ja tingimustel.

 

Lisaks tuletame teile meelde, et korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuil tuleb esitada iga aasta 20. jaanuariks (hiljemalt 20. jaanuariks 2014) kohalikule omavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Kui kinnistuomanikult/jäätmevaldajalt vastavat kinnitust 20. jaanuariks elukohajärgsesse omavalitsusse pole saabunud, loetakse kinnistuomanik/jäätmevaldaja alates 21. jaanuarist korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

Vabastuse saamiseks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele kirjalik taotlus, kus näidatakse ära põhjus, miks vabastust taotletakse ning elukoht, kus on liitutud korraldatud veoga. Samuti võidakse teilt küsida lisadokumente, mis näitavad ära vee ja elektrikulu vabastataval objektil ja põhielukohas tasutavaid jäätmeveo arveid.

Korraldatud jäätmeveost vabastuse taotluse (ka ühismahuti avalduse) vormid on kättesaadavad kohalikus omavalitsuses või nende kodulehel. Taotluse võib saata skaneeritult või digiallkirjastatult emailile või allkirjastatult posti teel.

 

Palume teil taotluse esitamist mitte jätta viimasele hetkele!

Kuidas sorteerida prügi

Paberi ja papi konteinerisse sobivad(sinine konteiner):

• Ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjalid

• Vihikud, trükiga ja puhtad kirja- ning joonistuspaberid

• Ümbrikud, raamatud

• Pappkastid ja -karbid, paberkotid jms puhtad paberpakendid.

Paberi ja papi konteinerisse ei tohi panna:

• Määrdunud või vettinud paberit ja pappi

• Kasutatud majapidamispaberit

• Kasutatud pabernõusid • Kartongist joogipakendeid, kilet

• Foolium- ja kopeerpaberit.

 

 Pakendikonteinerisse sobivad(kollane konteiner):

• Plastpakendid: jogurti- ja võitopsid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid, kosmeetika ja hooldustoodete pakendid (nt kreemipurgid, šampoonipudelid), plastnõud ka karbid, kilekotid ja pakkekile, muud tühjad plastpakendid

• Klaaspakendid: pandimärgita klaasist pudelid, klaaspurgid, muud tühjad klaaspakendid

• Metallpakend: konservikarbid, toidu- ja joogipakendite metallkaaned ja korgid, muud metallpakendid

• Joogikartong:  kartongist piima-, mahla- ja jogurtipakendid.

Pakendikonteinerisse ei tohi panna:

• Pooleldi täidetud pakendeid, plastist mänguasju, ohtlike ainete pakendeid (nt kodukeemia), aerosoolpakendeid (nt juukselakk), akna- ja lehtklaasi, valgustuspirne.

 

Biolagunevate jäätmete konteinerisse sobivad (pruun konteiner):

• Liha- ja kalajäätmed, köögi- ja puuviljad, köögi- ja puuviljade koorimisjäägid, leib, sai, poolfabrikaadid, pagaritooted ja kondiitritooted, juustud, või ja margariin ning muud tahked toidujäätmed

• Majapidamispaber, pabersalvrätid, kohvipaks, paberfiltrid, teepakid                 

• Toataimed ja lõikelilled.

Biolagunevate jäätmete konteinerisse ei tohi panna:

• Toiduõli, piima, hapupiima, suppi, kastmeid ja muid vedelaid toite ja toiduaineid                  • Vedelikke

• Suuri konte

• Kilet, metalli, klaasi, tuhka, suitsukonisid, pakendeid, vahatatud ja kiletatud pappi ja muid bioloogiliselt mittelagunevad jäätmeid.

 

Ohtlike jäätmete kogumispunkti tuleb viia:

• Jääkõlid ja õlifiltrid, õlised pühkmematerjalid

• Värvi-, liimi-, laki- ja lahustijäätmed            

• Elavhõbedalambid

• Aegunud ja kasutuskõlbmatud ravimid ning muud meditsiinilised jäätmed

• Kemikaalide ja pestitsiidide jäätmed

• Elavhõbekraadiklaasid ja muud elavhõbedat sisaldavaid jäätmed

• Patareid ja akud.

Teadmiseks Paide Jäätmejaama külastajatele

Link  Paide  Jäätmejaama leheküljele

AS Veolia Keskkonnateenused pakub oma klientidele uut teenust - ettemakstud jäätmekott

Jäätmemajandus

Väätsa valla jäätmehoolduseeskiri

 

Algab hajaasustuse veeprogrammi taotlusvoor 2011, täpsem info

Hajaasustuse veeprogrammi taotluste hindamistulemuste kinnitamine

 

Varasem info:

Hajaasustuse veeprogrammi taotluste hindamistulemuste kinnitamine 

 

Hajaasustuse veeprogrammi taotluste hindamistulemuste kinnitamine

Hajaasustuse veeprogrammi taotluste läbivaatamise ja hindamise ajutine komisjon

 

 

Uued tuleohutusnõuded lõkkele

Korraldatud jäätmeveo konkursist Väätsa vallas

 

Lp Korraldatud jäätmeveost vabastatud isikud!
Muudatused jäätmeseaduses

 

Väätsa valla jäätmekava

 

Väätsa Vallavalitsuse jäätmehoolduskeskuse Haldusleping