Väätsa Vallavolikogu istung toimub 20. juunil 2017 a kell 15.30 Väätsa mõisas.

16.06.17

1. Väätsa valla 2017 a I lisaeelarve kolmas lugemine ja vastuvõtmine. Seletuskiri. Lisad. Ettekandja Lauri Läänemets

2. Revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine. Ettekandja Maire Laar

3. Väätsa valla 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine. Aruanne. Ettekandja Lauri Läänemets

4. Lasteaia õpetajate palga miinimummäära kehtestamine. Ettekandja Lauri Läänemets

5. Käru Vallavolikogu määruse kooskõlastamine. Käru määrus. Etteakandja Lauri Läänemets

6. Seisukoha andmine Türi valla põhimääruse eelnõule. Seletuskiri. Ettekandja Lauri Läänemets

7.  Avaldused ja taotlused

8. Informatsioonid
Toimetaja: RIINA PAAS

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 25. mail 2017 a kell 15.30 Väätsa mõisas Kooli 10 Väätsa.

19.05.17

Päevakord (eelnõu):

 

1. Türi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2022. Seletuskiri. Lisa 1. Lisa 2. Ettekandja Lauri Läänemets

2. Türi Vallavolikogu otsuse „Türi valla vara kindlustamine ja Türi vallale varalise kohustuse võtmine" heakskiitmine. Türi otsus. Ettekandja Lauri Läänemets

3. Väätsa valla 2017 a I lisaeelarve teine lugemine ja vastuvõtmine. Ettekandja Lauri Läänemets

4. Valimiskomisjoni moodustamine. Päevakorrapunkti 4 eelnõul on juurdepääsupiirang, valla veebilehel ei avalikustata. Ettekandja Ivi Hiiemäe

5.  Avaldused ja taotlused

6. Informatsioonid

Toimetaja: RIINA PAAS

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 27. aprillil 2017 a kell 15.30 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli 10 Väätsa.

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 22. märtsil 2017 a kell 15.30 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli 10 Väätsa.

16.03.17

Päevakord (eelnõu):

 

1. Haldusreformi ettevalmistamiseks Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemist ettevalmistava komisjoni koosseisus heakskiitmine. Türi otsus. Käru otsus. Ettekandja Lauri Läänemets

2. Käru Vallavolikogu otsuse eelnõu „Laenu võtmine" heakskiitmine. Käru otsus.Ettekandja Lauri Läänemets

3. Väätsa valla eelarvest Väätsa valla asutuste töötajatele ja ametnikele ning Väätsa vallavanemale haigushüvitise maksmine ning sellega seoses rahalise kohustuse võtmine. Ettekandja Lauri Läänemets

4. Väätsa valla munitsipaalasutuste koosseisud ja palgamäärad muutmine. Ettekandja Lauri Läänemets

5. Ülevaade hallatavate asutuste tööst – Väätsa Noortekeskus. Ettekandja Heleri Kredemann

6.  Avaldused ja taotlused

7. Informatsioonid

 

 

Margit Lugna

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: RIINA PAAS

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 16. veebruaril 2017 a kell 15.30 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli 10 Väätsa

10.02.17

Päevakord (eelnõu):

 

1. Türi Vallavolikogu valimiseks volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning valimisringkonnas mandaatide arvu määramine. Ettekandja Ivi Hiiemäe

2. Türi Vallavolikogu otsuse eelnõu heaks kiitmine. Türi otsus. Ettekandja Lauri Läänemets

3. Käru Vallavolikogu otsuse heaks kiitmine. Käru otsus. Ettekandja Lauri Läänemets

4. Väätsa valla, Türi valla ja Käru valla ühinemist ettevalmistava komisjoni moodustamine ja heakskiitmiseks esitamine. Ettekandja Lauri Läänemets

5. Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või organi pädevusse antud ülesannete delegeerimine. Ettekandja Lauri Läänemets

6. Vallavara kasutusse andmine. Taotlus. Ettekandja Andrus Suurkivi

7. Kinnistute ostmine. Ettekandja Lauri Läänemets

8. Ülevaade hallatavate asutuste tööst – Väätsa Rahvamaja ja Väätsa Noortekeskus. Ettekandjad Rait Pilipenko ja Heleri Kredemann

9.  Avaldused ja taotlused

10. Informatsioonid

Toimetaja: RIINA PAAS

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 25. jaanuaril 2017 a kell 15.30 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli 10 Väätsa

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 10. jaanuaril 2017 a kell 15.30 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli 10 Väätsa.

6.01.17

Päevakord (eelnõu):

 

1. Väätsa valla arengukava vastuvõtmine. Arengukava. Seletuskiri. Ettekandja Lauri Läänemets

2. Taotlus toetuse saamiseks kultuuri ja spordi teenuste kättesaadavuse parendamiseks ja säästlikumaks korraldamiseks ja Väätsa vallale pikaajalise rahalise kohustuse võtmine. Ettekandja Lauri Läänemets

3. Väätsa vallale pikaajalise rahalise kohustuse võtmine. Järve rekreatsiooniala. Tänavavalgustus. Ettekandja Lauri Läänemets

4. Väätsa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine. Ettekandja Lauri Läänemets

5. Väätsa valla laste ja noorte huvitegevuse ja -hariduse toetamise korra muutmine. Seletuskiri. Ettekandja Lauri Läänemets, kaasettekandja Oksana Järve

6. Ülevaade komisjonide tööst. Ettekandjad komisjonide esimehed

7.  Avaldused ja taotlused

8. Informatsioonid
Toimetaja: RIINA PAAS

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 13. detsembril 2016 a kell 16.00 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli 10 Väätsa.

9.12.16

Päevakord (eelnõu):

 

1. Enne haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist tulevastel eelarveaastatel raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmise heakskiitmine.

Eelnõu taotlus

Eelnõu kohustus

Eelnõu laen

Ettekandja Lauri Läänemets

2. Ettepanek ja volitus Türi vallale kohalikule omavalitsusele seadusega pandud ühise ülesande koostöövormis täitmiseks. Ettekandja Lauri Läänemets

3. Väätsa valla 2017 aasta eelarve eelnõu esimene lugemine. Lisad. Tabel. Ettekandja Lauri Läänemets

4. Väätsa valla arengukava muutmine. Arengukava. Ettekandja Lauri Läänemets

5. Laenu võtmine. Ettekandja Lauri Läänemets

6. Eelnõude „Taotlus toetuse saamiseks kultuuri ja spordi teenuste kättesaadavuse parendamiseks ja säästlikumaks korraldamiseks" ja „Väätsa vallale pikaajalise rahalise kohustuse võtmine" algatamine. Ettekandja Lauri Läänemets

7. Eelnõude „Väätsa vallale pikaajalise rahalise kohustuse võtmine" algatamine.

Tänavavalgustus

Järve rekreatsiooniala

Ettekandja Lauri Läänemets

8. Väätsa valla laste ja noorte huvitegevuse ja -hariduse toetamise korra muutmine. Seletuskiri. Ettekandja Lauri Läänemets

9. Kinnistute ostmine. Ettekandja Lauri Läänemets

10.  Avaldused ja taotlused

11. Informatsioonid

Toimetaja: RIINA PAAS

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 24. novembril 2016 a kell 13.00 Türi, Käru ja Väätsa valla ühispiiril Lungu külas Mardijussil (telgis) X:6524616,5 Y:573583,7.

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 27. oktoobril 2016 a kell 15.30 Väätsa lasteaias.

24.10.16

Päevakord (eelnõu):

1. Türi, Väätsa, Käru ühinemislepingu muudatusettepanekute läbivaatamine. Ettekandja Lauri Läänemets

2. Väätsa valla 2016 aasta II lisaeelarve teine lugemine ja vastuvõtmine. Seletuskiri. Tabel. Ettekandja Lauri Läänemets

3. Väätsa valla eelarvestrateegia teine lugemine ja vastuvõtmine. Strateegia. Tabel. Ettekandja Lauri Läänemets

4.  Avaldused ja taotlused

5. Informatsioonid

Toimetaja: RIINA PAAS

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 29. septembril 2016 a kell 15.30 Väätsa mõisas.

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 14. septembril 2016 a kell 17.00 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli 10 Väätsa

8.09.16

Päevakord (eelnõu):

 

1. Esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse. Ettekandja Margit Lugna

2.  Avaldused ja taotlused

3. Informatsioonid

 

Volikogu istungile järgneb volikogu liimete kohtumine Reopalu küla elanikega koguduse hoones aadressil Kase 1 Reopalu küla. Volikogu liikmete osalemine vajalik
Toimetaja: RIINA PAAS

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 25. augustil 2016 a kell 15.30 Väätsa eakate kodus

19.08.16

Päevakord (eelnõu):

 

1. Väätsa eakate kodust. Ettekandja Tiia Mettus

2. Türi, Käru ja Väätsa valla ühinemisest. Ettekandja Lauri Läänemets

Koostöölepingu eelnõu. Ühinemisleping parandustega. Seletuskiri ühinemislepingule

3. Valla hallatavate asutuste ja valla ametiasutuse koosseisude muutmine. Ettekandja Lauri Läänemets. Määruste muutmine

4. Sihtfinantseerimise andmine OÜ Väätsa Soojusele. Ettekandja Lauri Läänemets

5. AS Väätsa Agro keskkonnakompleksloa nr KKL/324931 muutmise taotluse kooskõlastamine. Ettekandja Lauri Läänemets

6. AS Väätsa Agro keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÄ-184422 muutmise

taotluse kooskõlastamine. Ettekandja Lauri Läänemets

7. Seisukoha andmine kinnistu müügi võimalikkuse kohta. Ettekandja Lauri Läänemets

8.  Avaldused ja taotlused

9. Informatsioonid

 

Margit Lugna

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: RIINA PAAS

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 16. juuni 2016 a kell 15.30 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli tn 10 Väätsa.

13.06.16

Päevakord (eelnõu):

1.Revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine. Ettekandja Maire Laar.

2.Väätsa valla 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Aruanne. Vandeaudiitori aruanne. Ettekandja Lauri Läänemets

3.Osalemine elektrihankes. Infokiri. Ettekandja Lauri Läänemets

4.Maa munitsipaalomandisse taotlemine. Kaart. Ettekandja Lauri Läänemets

5.Ühinemisläbirääkimistest. Ettekandja Lauri Läänemets, kaasettekandja Margit Lugna

Paide ühinemislepingu tööversioon 03.06.16

Ühinemisleping 5.06.2016 tööversioon

6.Avaldused ja taotlused

7.Informatsioonid

 

 

Toimetaja: RIINA PAAS

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 26. mai 2016 a kell 15.30 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli tn 10 Väätsa.

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 21. aprillil 2016 a kell 15.30 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli tn 10 Väätsa.

15.04.16

Päevakord (eelnõu):

 

1. Esmatasandi tervisekeskuse omaosaluse tagamine. Ettekandja Lauri Läänemets

2. Tribüüni müük. Ettekandja Lauri Läänemets

3. ÜVK arendamise kava muutmine. ÜVKSeletuskiri. Ettekandja Lauri Läänemets

4. Noortevolikogu põhimääruse muutmine. Seletuskiri. Ettekandja Elar Niglas

5. Targa energia teaduskeskuse finantseerimise otsustamine. Ettekandja Lauri Läänemets

6.  Avaldused ja taotlused

7. Informatsioonid

Toimetaja: RIINA PAAS

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 24. märtsil 2016 a kell 15.30 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli tn 10 Väätsa.

18.03.16

Päevakord (eelnõu):

 

1. Esmatasandi tervisekeskuse omafinantseeringu garanteerimine. Informatiivne materjal. Ettekandja Ülle Leesmaa

2. Väätsa valla 2016 aasta I lisaeelarve teine lugemine ja vastuvõtmine. Seletuskiri. Ettekandja Lauri Läänemets

3. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine. Ettekandja Maire Laar

4.  Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine. Ettekandja Lauri Läänemets

5. Eelarve- ja majanduskomisjoni liikme kinnitamine. Ettekandaja Tiia Mettus

6. Järvamaa maakonnaplaneeringu kooskõlastamine. Ettekandja Lauri Läänemets

7. Väätsa valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus. Ettekandja Andrus Suurkivi

8. Arvamus maavara kaevandamise loa taotluse ja korralduse eelnõu kohta. Ettekandja Lauri Läänemets

9. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras Vana vallamaja kinnisasjale. Ettekandja Lauri Läänemets

10. Maa munitsipaalomandisse taotlemine. Ettekandja Lauri Läänemets

Aiamaa Väätsa alevik, kaart

Õue tee Lõõla, kaart

Suureõue Lõõla aiamaa, kaart

11. Vallavara kasutusse andmine. Kaart. Ettekandja Lauri Läänemets

12. Sotsiaalteenuste osutamise kord. Ettekandja Margit Šestakov

13. Täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord. Ettekandja Margit Šestakov

14. Eluruumide alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel. Ettekandja Margit Šestakov

15. Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord. Ettekandja Margit Šestakov

16. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord. Ettekandja Margit Šestakov

17. Ülevaade haldusreformist. Ettekandja Lauri Läänemets, kaasettekandja Margit Lugna

18.  Avaldused ja taotlused

19. Informatsioonid

Toimetaja: RIINA PAAS

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 25. veebruaril 2016 a kell 14.30 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli tn 10 Väätsa.

19.02.16

Kell 14.00 kogunemine Väätsa Põhikooli ees, tutvumine kooli remondiga.

 

Päevakord (eelnõu):

 

1. Kiigepargi detailplaneeringu kehtestamine. Kiigepark.  Ettekandja Andrus Pajula

2. Seisukoha andmine kinnistu müügi võimalikkuse kohta. Ettekandja Lauri Läänemets

3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine.

Metsavahi tee.

Kõuna tee L8.   Kõuna tee L9.  Kõuna tee L11.  Kõuna tee L13.

Lääne tee.

Kooli tee L1. Kooli tee L2Kooli tee L4.

Farmi tee.

Saunamäe-Jaani tee.

Kuivamäe tee.

Prääma tee L1.  Prääma tee L2.  Prääma tee L3.  Prääma tee L4.

Uuetoa tee.

Röa ringtee L1Röa ringtee L2. Röa ringtee L3.  Röa rigtee L4

Röa ringtee L5.  Röa ringtee L6. Röa ringtee L7.

Ettekandja Lauri Läänemets

4. Rätsepa-Mäeotsa tee maa ostmine. Ettekandja Lauri Läänemets

5. Sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine vallavalitsusele. Ettekandja Margit Šestakov

6. Väätsa Vallavolikogu määruste muutmine. Ettekandja Tiia Mettus

7. Väätsa Vallavalitsuse liikme kinnitamine. Ettekandja Lauri Läänemets

8. Väätsa valla 2016 aasta I lisaeelarve esimene lugemine. Seletuskiri. Ettekandja Lauri Läänemets

9. Ühinemisläbirääkimiste alustamine. Ettekandja Margit Lugna

10. Lisatasu määramine. Ettekandja Tiia Mettus

11.  Avaldused ja taotlused

12. Informatsioonid

 

Margit Lugna

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: RIINA PAAS

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 21. jaanuaril 2016 a kell 14.00 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli tn 10 Väätsa.

18.01.16

Päevakord (eelnõu):

 

1. Väätsa valla 2016 aasta eelarve II lugemine ja vastuvõtmine. Seletuskiri. Vallavalitsuse tabel. Lisad. Ettekandja Lauri Läänemets, kaasettekandja Tiia Mettus

2. Väätsa valla ametiasutuse palgajuhendi muutmine. Tabel. Seletuskiri. Ettekandja Lauri Läänemets

3. Väätsa valla munitsipaalasutuste töötajate koosseisud ja palgamäärad. Seletuskiri. Ettekandja Lauri Läänemets

4. Väätsa avatud noortekeskuse põhimääruse muutmine. Seletuskiri. Ettekandja Lauri Läänemets

5. Lastekaitseseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine. Seletuskiri. Ettekandja Margit Šestakov

6. Väätsa valla laste ja noorte huvitegevuse ja -hariduse toetamise korra muutmine. Seletuskiri. Ettekandja Lauri Läänemets

7. Väätsa valla teenetemärgi andmine. Ettekandja Marina Aben

8. Lisatasu määramine. Ettekandja Tiia Mettus

9. Paide Linnavolikogu otsusest. Ettekandja Margit Lugna, kaasettekandja Lauri Läänemets

10.  Avaldused ja taotlused

11. Informatsioonid

Toimetaja: RIINA PAAS