Türi valla, Väätsa valla ja Käru valla ühinemislepingu eelnõu avalik väljapanek

30.09.16

Türi valla, Väätsa valla ja Käru valla ühinemislepingu eelnõu koos lisadega ning haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotluse (volikogu otsuse) eelnõu ning sellele lisatava seletuskirja eelnõu on esitatud avalikkusele tutvumiseks ja arvamuse andmiseks.

Eelnõudega on avalikkusel võimalus tutvuda perioodil 3.10.-23.10. 2016.

Ühinemislepingu eelnõu ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlusele lisatava seletuskirja eelnõu kohta on õigus avalikustamise ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete viimane esitamise päev on 24.10.2016. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil Väätsa Vallavalitsusele kui ametiasutusele (postiaadress Kooli 10, Väätsa alevik, 72801, Väätsa vald, Järva maakond;  e‑postiaadress vvald@vaatsa.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamisel tuleb märkida esitaja nimi.

Ühinemislepingu eelnõu

Lisa 1 Seletuskiri ühinemislepingu eelnõule

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine eelnõu

Seletuskiri

Lisa 2-1 Käru valla 2015 a majandusaasta aruanne

Lisa 2-2 Türi valla 2015 a majandusaasta aruanne

Lisa 2-3 Väätsa valla 2015 a majandusaasta aruanne

Lisa 3 Investeeringute kava

Lisa 4 kaart

Toimetaja: RIINA PAAS

OMAVALITSUSTE ÜHINEMINE

1.09.16

Riigikogu poolt kehtestatud haldusreformi seaduse http://haldusreform.fin.ee/haldusreformi-seadus/seaduse-tekst/ eesmärk on toetada kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse kasvu kvaliteetsete avalike teenuste pakkumisel, piirkondade arengueelduste kasutamisel, konkurentsivõime suurendamisel ja ühtlasema piirkondliku arengu tagamisel. Seaduse järgi peab hiljemalt 2017. aasta sügiseks omavalitsuste miinimumsuuruseks olema 5000 elanikku.

 

Väätsa vallavolikogu võttis 2016. aasta alguses vastu Paide linna ja Türi valla ühinemisettepanekud. Läbirääkimised mõlemal suunal kestsid kuni juunini 2016, kus Väätsa vallavolikogu otsustas lõpetada läbirääkimised Paide linnaga, pidades Väätsa elanike jaoks paremaks võimalusi Türi vallaga ühinemisel.

Türi valla moodustamiseks peavad läbirääkimisi Türi, Väätsa ja Käru vald. Moodustatava valla rahvaarv saab olema rohkem kui 11 000 elanikku.

Väätsa vallavolikogu korraldatud rahvakoosolekud toimusid jaanuar- veebruar Reopalus (10.02), Röal (8.02), Väätsal (14.02), Lõõlas sh Piiumetsa inimesed (4.02). Viimane rahvakoosolek toimus 14. juunil Väätsa rahvamajas, kuhu pääses bussi eriliiniga. Samuti toimus 18. veebruar avatud vallavolikogu istung Väätsa rahvamajas, kus esinesid ettekandega ja vastasid küsimusele Paide linnapea ja Türi vallavanem.

Ühinemislepingu ja selle lisade tutvustamiseks toimuvad rahvakoosolekud september- oktoober. Ajad täpsustamisel.

 

Dokumendid

Ühinemislepingu esialgne projekt

Ühinemislepingu seletuskirja projekt

Ühinemisleping jõustub alates uue omavalitsuse moodustumisest 2017. aasta oktoobris pärast valimisi, seni fikseeritakse kokkulepitu koostöölepinguga.

25. augusti volikogu istungil andis Reopalu esindaja üle Reopalu elanike soovi ühineda Paidega  Allkirja on andnud 62 registreeritud Reopalu elanikku. Reopalu elanike soovi arutab volikogu oma järgmisel istungil ning septembris- oktoobris toimuval ühinemislepingu arutelul külades. Reopalu küla elanike pöördumine.

Ajakava
September- Väätsa, Türi, Käru vallavolikogudes toimub ühinemislepingu ja koostöölepingu esimene lugemine, misjärel toimub avalik arutelu (määratakse ettepanekute tegemise ametlik aeg. Ettepanekuid saab teha tegelikult jooksvalt vallavolikogule või vallavalitsusele).

Oktoober- saabunud ettepanekute arutamine volikogudes

November- kõigis kolmes vallas toimub rahvahääletus

November- volikogude istungid ühinemislepingute heakskiitmiseks

Detsember- algab uue Türi valla arengukava, eelarvestrateegia ning teiste dokumentide ettevalmistamine

Oktoober 2017- uue Türi vallavolikogu valimised, jõustub ühinemisleping ja moodustub uus Türi vald.

 

 

Väätsa vallavolikogu poolt ühinemist ettevalmistavasse komisjoni kuuluvad: Lauri Läänemets, Margit Lugna, Heigo Laaneoks, Tiia Mettus, Toomas Hirbaum.

 

Läbirääkimised suurema Paide linna moodustamiseks on kestnud alates jaanuarist 2016. Juhtrühm, kuhu läbirääkijate esindajad kuuluvad, käib koos vähemalt korra kuus. Paide ühinemislepingu mustand on läbi vaadatud ja ettepanekud sellesse tehtud.

Järvamaa omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 1

Järvamaa omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 2

Järvamaa omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 3

Järvamaa omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste protokoll nr 4

Järvamaa ühinemiskõneluste protokoll 02 03 2016

Protokoll  - Paides 02.05.2016

Protokoll - Viisus 17 05 2016

Protokoll nr 2 21.03.2016

Paide ühinemiskõneluste 30.05.16 protokoll

 

Türi suunal toimus esimene kohtumine, kus Türi vald andis ülevaate Türi hetkeseisust. Seejärel kohtusid Väätsa ja Käru vald Türi esindajatega eraldi, võrdlesid valdkonniti omavalitsuste toimist, kaardistasid murekohad ja väljakutsed. Järgnev kohtumine leidis aset kolmekesi koos, kus räägiti läbi ühised põhimõtted ja eesmärgid. Järgneval kohtumisel arutatakse Türi poolt koostatud ühinemislepingu mustandit ja sinna tehtud muudatusettepanekuid.

MEMO Türi, Väätsa ja Käru läbirääkimised

MEMO- Kohtumine Kärus 6.06.2016

 

Toimetaja: RIINA PAAS