« Tagasi

Algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt

13 aprillist 2017 algas hajaasutuse programmi taotluste vastuvõtt Järvamaa valdades.

Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Kui varem oli toetus mõeldud ainult lastega peredele, siis tänavu saavad programmist koduse taristu väljaehitamiseks toetust taotleda kõik hajaasustusega maapiirkondades elavad pered.

Programmist toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

•  taotleja alaline elukoht on valla hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;

•  taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse. 

Toetuse aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises joogivee kättesaadavuse, elamu heitvee nõuete kohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, taotleja lähisugulane (vanavanem, vanem, vend, õde, laps, lapselaps) või hõimlane (abikaasa, abikaasa vanem, vend, õde, laps). Investeeringuid majapidamistesse, kus taotleja on majapidamise valdaja, toetatakse tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt 3 aastat taotlemise hetkest alates.

Kõik vajalikud dokumendid taotluste koostamiseks ning mitmed abimaterjalid on avaldatud Järva maavalitsuse koduleheküljel. http://jarva.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-programm

 

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 13. juuniks 2017. aastal.

Enne taotluste koostamist ja esitamist palume kindlasti tutvuda programmdokumendi ning selle muudatustega ja taotlejale suunatud informatsiooniga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kodulehel  

 

Väätsa Vallavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine