Väätsa vallavolikogu istung toimub 28. september algusega 15:30 Vanas Tallis

1. Väätsa valla 2017 a II lisaeelarve teine lugemine ja vastuvõtmine . Seletuskiri . Lisad. Ettekandja Lauri Läänemets 2. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord . Ettekandja Triin...

Väätsa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi humanitaar-sotsiaalnõuniku ametikohale

Kandidaadile esitatavad nõuded: - erialane kõrgharidus sotsiaaltöö alal või selle omandamine - sotsiaalvaldkonda puudutavate õigusaktide tundmine - hea suhtlemise ja...

Väätsa valla laste ja noorte huvitegevuse ja -hariduse toetamise kord on muutunud

Muutmise põhjendus, eesmärk ja mõju Muutmise eesmärk on Väätsa laste ligipääsu parandamine huviharidusele, vähendades kulusid muusikakooli maksumusele. Muudatused puudutavad Muusikakooli...

Väätsa Vallavalitsus müüb kinnistu Piiumetsa külas

Väätsa Vallavalitsus võõrandab Väätsa vallas Piiumetsa külas asuva Mõisa kinnistu (katastritunnus 93701:001:0390 registrosa number 7554950) avaliku kirjaliku enampakkumise korras alghinnaga 1500...

OÜ Ennuka Reisid sõiduplaani muudatus

Alates 1. oktoobrist muutub OÜ Ennuka reiside lõunane sõiduplaan (muud ajad jäävad samaks): Kultuurimaja 12.50 Väätsa 13.00 Kultuurimaja 13.10 Väätsa 13.20 Lõõla 13.30 ...

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 31. augustil 2017 a kell 15.30 Väätsa Vallavalitsuse saalis Kooli 10 Väätsa.

Päevakord (eelnõu):   1. Türi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 heakskiitmine . Lisa 1 . Lisa 2 . Seletuskiri . Ettekandja Lauri Läänemets 2. ...

Kõik Järvamaa omavalitsused liitusid Digikonnaga.

Digikonna eesmärk on anda kõigile kodudele ja ettevõttetele võimalus liituda soodsalt valguskaabliga, mis võimaldab ülikiiret internetiühendust, televisiooni- ja telefoniteenuseid ning mitmeid...

Väätsa vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Õpilasveo teenus“

Väätsa vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Õpilasveo teenus" 2017/18 ja 2018/19 õppeaasta liinivedude korraldamiseks. Hanke viitenumber 190249. Täpsem info hanke kohta on leitav Riigihangete...

KOV valimised 15.10.2017

Kogu info asub siin: http://www.tyri.ee/kov-valimised-15.10.2017  

Hajaasustuse programmist toetuse saajad aastal 2017

Jrk nr Toetuse taotleja nimi Projekti asukoht Projekti üldmaksumus, Taotletav toetus, ...

Väätsa aleviku paisjärve rekreatsiooniala I etapi ehitustööd.

  Ehitustööde käigus rajatakse järve ida kaldale jalutusteed koos valgustusega, taastatakse rannaala, paigaldatakse pingid, prügikastid. Sportimistingimuste parandamiseks...

Väätsa lasteaed pakub tööd õpetaja abile (asenduskoht).

Tööle asumise aeg 28.08.2017.a. Töö kirjeldus: õpetaja igakülgne abistamine; õppetegevustes osalemine õpetaja juhendamisel; laste mängulise keskkonna loomine koostöös...

Väätsa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi töömehe leidmiseks

Töömehe ülesanded on: Sanitaartehniliste tööde teostamine; Siseviimistlus- ja muud remondi- ning parandustööd; Invetari remont ja hooldustööde teostamine; Tehnosüsteemide hooldus sh...

Väätsa Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 alusel.

Väätsa Vallavalitsus teatab, et Combimill Reopalu OÜ (registrikood 10282560; aadress: Saeveski, Reopalu küla, Väätsa vald, Järva maakond, 72811; edaspidi ka ettevõte) on esitanud...

ALGAS KÜSITLUS LAIRIBA INTERNETI SOOVIJATE VÄLJASELGITAMISEKS

Juuli algusest alates on kõigil Digikonna projektis osalevate omavalitsuste elanikel ja ettevõtetel võimalus teada anda, millisele aadressile nad soovivad lairibaühendust saada. Kõik, kes...

Ülikiire interneti arendamiseks loodi Digikond.

Raplas said kokku 19 omavalitsuse esindajad Raplamaalt, Läänemaalt ja Järvamaalt, et ühiselt alustada projektiga Digikond. Digikond loodi selleks, et ühiselt teha ettevalmistusi...

Väätsa Vallavolikogu istung toimub 20. juunil 2017 a kell 15.30 Väätsa mõisas.

1. Väätsa valla 2017 a I lisaeelarve kolmas lugemine ja vastuvõtmine . Seletuskiri. Lisad . Ettekandja Lauri Läänemets 2. Revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine . Ettekandja Maire...