Kiigepargi detailplaneeringu kehtestamine

17.03.16

Väätsa Vallavolikogu kehtestas 25.02.2016 otsusega nr 5 Väätsa vallas Väätsa alevikus Kiigepargi kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on Väätsa alevikku Kiigepargi maa-alale kavandada jalgteed koos pargi valgustusega, rekonstrueerida olemasolev laululava ja ehitada uus sild. Detailplaneeringu ala suurus on 9850 m².

Kehtestatud detailplaneering on tutvumiseks kättesaadav Väätsa Vallavalitsuses (Kooli tn 10, Väätsa alevik)  ja  Väätsa valla veebilehel www.vaatsa.ee.

Toimetaja: RIINA PAAS

Väätsa vallas Väätsa alevikus Kiigepargi kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek.

18.01.16

Väätsa Vallavalitsuse 11.jaanuari 2016 korraldusega nr 4 võeti vastu Väätsa vallas Väätsa alevikus Kiigepargi kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on Väätsa alevikku Kiigepargi maa-alale kavandada jalgteed koos pargi valgustusega, rekonstrueerida olemasolev laululava ja ehitada uus sild. Detailplaneeringu ala suurus on 9850 m².

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 26. jaanuarist - 09. veebruarini 2016 Väätsa Vallavalitsuses (Kooli tn 10, Väätsa alevik)  ja  Väätsa valla veebilehel www.vaatsa.ee    Avalik teave – Detailplaneeringud.

Juhul, kui väljapaneku ajal esitatakse ettepanekuid ja vastuväiteid, toimub nende avalik arutelu 12. veebruaril kell 13.00 Väätsa Vallavalitsuses (Kooli tn 10, Väätsa alevik).

Toimetaja: RIINA PAAS

Väätsa vallas Röa külas Uuemõisa kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek.

19.05.16

Väätsa Vallavolikogu 24.septembri 2015 otsusega nr 28 võeti vastu Väätsa vallas Röa külas üldplaneeringut muutev Uuemõisa detailplaneering, mille põhieesmärgiks on katastriüksuse jagamine kaheks krundiks ning määrata ühele moodustatavale krundile ehitusõigus, juurdepääsutee ja tehnovõrkude asukohad. Detailplaneeringu ala suurus on 5200 m2.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12. oktoobrist kuni 09. novembrini 2015 Väätsa Vallavalitsuses (Kooli tn 10, Väätsa alevik) ja Väätsa valla veebilehel www.vaatsa.ee Avalik teave – Detailplaneeringud.

Juhul, kui väljapaneku ajal esitatakse ettepanekuid ja vastuväiteid, toimub nende avalik arutelu 10. novembril kell 16.00 Väätsa Vallavalitsuses (Kooli tn 10, Väätsa alevik).

Seletuskiri

Põhijoonis

Toimetaja: RIINA PAAS

Detailplaneeringu alustamine Ülejõe külas Põlma kinnistul

30.06.15

Väätsa Vallavalitsuse 09.12.2014 korraldusega nr 231 otsustati algatada Väätsa vallas Ülejõe külas detailplaneeringu „Põlma detailplaneering" koostamine Põlma kinnistule (katastritunnus 93701:004:0360).

Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva kinnistu jagamine. Jagamise tulemusena moodustuva umbes 4,4 ha maaüksus jagatakse elamukruntideks ja määratakse nende kruntide ehitusõigus, tehnovõrkude ja rajatiste asukohad, juurdepääsude asukohad ning lahendada muud detailplaneeringu ülesanded. Kruntidele soovitakse elamumaa sihtotstarbe määramist senise maatulundusmaa sihtotstarbe asemel. Jagamise tulemusena moodustuva umbes 9,5 ha maaüksuse sihtotstarbeks jääb maatulundusmaa. Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Väätsa Vallavalitsus. Koostamise korraldaja on Väätsa Vallavalitsus (Kooli tn 10, Väätsa alevik). Detailplaneeringu koostaja on teadmata (selgub hanke käigus). Korralduse ja sellega seotud dokumentidega on võimalik tutvuda Väätsa Vallavalitsuses. Digitaalselt avaldatakse dokumendid Internetis Väätsa valla kodulehel www.vaatsa.ee kataloogis "Detailplaneeringud".

Toimetaja: RIINA PAAS

Uuemõisa detailplaneering

8.04.14

Väätsa Vallavalitsuse 28.03.2014 korraldusega nr 54 otsustati algatada Väätsa vallas Röa külas detailplaneeringu „Uuemõisa detailplaneeringu" koostamine Uuemõisa kinnistule (katastritunnus 93701:005:0145).

Eesmärk on katastriüksus jagada kaheks eraldi krundiks. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus, tehnovõrkude ja juurdepääsutee asukohad. Detailplaneeringuala ligikaudne suurus on 0,52 ha. Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Väätsa Vallavalitsus. Koostamise korraldaja on Väätsa Vallavalitsus (Kooli tn 10, Väätsa alevik). Detailplaneeringu koostaja on Etik Projekt OÜ. Korralduse ja sellega seotud dokumentidega on võimalik tutvuda Väätsa Vallavalitsuses. Digitaalselt avaldatakse dokumendid Internetis Väätsa valla kodulehel www.vaatsa.ee kataloogis "Detailplaneeringud".

Toimetaja: RIINA PAAS

Teavitame Väätsa vallas Lõõla külas Lõõla piimafarmikompleksi detailplaneeringu avalikust väljapanekust ja arutelust.

Väätsa Vallavolikogu 20. juuni 2013 otsusega nr 10 võeti vastu Lõõla külas üldplaneeringut muutev Lõõla piimafarmikompleksi detailplaneering.

Detailplaneeringu alapaikneb Saueaugu (katastritunnus 93701:001:0891), Allika (katastritunnus 93701:001:1210), Murimäe-Põllu (katastritunnus 93701:001:0261), Saueaugu farm (katastritunnus 93701:001:1010) ja Sopi (katastritunnus 93701:001:1420) kinnistutel. Planeeritava ala suurus kokku on ca 122 ha.

Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine olemasoleva Saueaugu piimafarmikompleksi laiendamiseks ja uuendamiseks, täiendavate lautade, biogaasijaama, piimakombinaadi, erinevate abihoonete/ladude, läga- ja silohoidlate püstitamiseks, puurkaevu rajamiseks ja suurendada alajaama võimsust. Detailplaneeringuga lahendatakse tehnovõrkude ja juurdepääsutee asukohad.Detailplaneeringu koostamise käigus on täpsustunud loomakohtade arv käitises: maksimaalseltca2900-le lehma, 433 erivajadustega looma ja 20 vasikat. Lisaks rajatavale kompleksile lõpetatakse olemasolevate Saueaugu lautade rekonstrueerimine noorkarja tarbeks ca 550 noorloomale.

Väätsa vallas Lõõla külas Lõõla piimafarmikompleksi detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10. juuli kuni 9. august 2013 Väätsa Vallavalitsuses (aadress Kooli tn 10, Väätsa alevik), Lõõla külas Tehnokeskuse kinnistul asuvas töökoja hoonesning Väätsa valla veebilehel                www.vaatsa.ee/ Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 14. augustil 2013 kell 16.00 Kaitseliidu Lõõla õppekeskuses.

 

Planeeringu materjalid asuvad

Väätsa Vallavalitsus teatab et on valminud Lõõla piimafarmikompleksi KSH aruanne

Väätsa Vallavalitsus teatab, et valminud Väätsa vallas Lõõla külas Lõõla piimafarmikompleksi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne

 

 

Väätsa Vallavolikogu algatas 30.augusti 2012 otsusega nr 22 Lõõla külas üldplaneeringut muutva Lõõla piimafarmi kompleksi detailplaneeringu koostamise ja sama otsusega  detailplaneeringu KSH.

 

Detailplaneeringu ala paikneb Saueaugu (katastritunnus 93701:001:0891, pindala 7,5 ha, maatulundusmaa), Allika (katastritunnus 93701:001:1210, pindala 33,79 ha, maatulundusmaa), Murimäe-Põllu (katastritunnus 93701:001:0261, pindala 14,0 ha, maatulundusmaa), Saueaugu farm (katastritunnus 93701:001:1010, pindala 50,0 ha maatulundusmaa) ja Sopi (katastritunnus 93701:001:1420, pindala 15,1 ha maatulundusmaa) kinnistutel.

 

Vastavalt lähteülesandele on antud detailplaneeringu eesmärgiks Lõõla külas olemasoleva Saueaugu piimafarmikompleksi laiendamine ja uuendamine, püstitades täiendavalt laudad ca 3600-le lehmale ja ca 4000-le mullikale, biogaasi jaama, piimakombinaadi, erinevad abihooned/laod, läga- ja silohoidlad, rajatakse puurkaev ning suurendatakse alajaama võimsust. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus, tehnovõrkude ja juurdepääsutee asukohad. Detailplaneering toob kaasa kehtiva Väätsa valla üldplaneeringu muutmise ettepaneku maakasutuse sihtotstarbe osas. Planeeritava ala suurus kokku on ca 122 ha.

 

Väätsa valla kehtiva üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud maatulundusmaa. Saueaugu farmi kinnistul asub 4,3 ha olemasolev piimafarmikompleks, ülejäänud planeeringuala on põhiliselt haritav põllumaa. Põhjast ja läänest piirnevad kinnistud 15206 Lõõla-Piiumetsa ning 15109 Väätsa-Saueaugu riigimaanteedega.

                                                                                          

Detailplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise algataja ning korraldaja on Väätsa Vallavalitsus(aadress Kooli tn 10, Väätsa 72801).  Detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise koostajaks on OÜ Hendrikson&Ko (aadress Raekoja plats 8, 51004 Tartu). Arendajaks on AS Väätsa Agro (Pikk 3, Väätsa vald, Väätsa, 72801).

 

Väätsa vallas Lõõla külas Lõõla piimafarmikompleksi detailplaneeringu eelnõu ja KSH aruandega saab tutvuda ajavahemikul 17.mai-07.juuni 2013 Väätsa Vallavalitsuses ja valla koduleheküljel www.vaatsa.ee, samuti OÜ Hendrikson&Ko kodulehel http://www.hendrikson.ee. KSH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi võib esitada kirjalikult OÜ-le Hendrikson&Ko Raekoja plats 8, 51004 Tartu või e-posti aadressil riin@hendrikson.eekuni 07. juunini 2013.

 

Väätsa vallas Lõõla külas Lõõla piimafarmikompleksi detailplaneeringu KSH aruande avalik arutelu toimub 10. juunil 2013 algusega kell 16.00 Väätsa Kodanikumajas Pikk 9, Väätsa alevik 72801 Järvamaa.

 

 

1.Seletuskiri

2.Põhijoonis

3. KSH aruanne

 

Täiendavad matejalid siit

Detailplaneeringud

Teavitame Teid Väätsa vallas Lõõla külas Lõõla piimafarmikompleksi detailplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi valmimisest.
 Programm

Eskiisjoonis

Situatsiooniskeem

Seletuskiri

 

Detailplaneeringu koostamise ja keskkonna-

     mõju strateegilise hindamise  algatamine AS Väätsa Agro omandis olevatel kinnistutel Väätsa vallas Lõõla külas

      

 

 

 

Väätsa vallas Väätsa alevikus Türi tee 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

 

Türi tee 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

 

Eakate kodu detailplaneeringu koostamise algatamine Väätsa alevikus

20. septembril 2011 kl 15.00 toimub Väätsa vallamajas aadressiga Kooli tn 10 Väätsa alevik, detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade avalik tutvustav arutelu.

 

 

Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine Väätsa alvikus asuva reformimata riigimaale Väätsa paisjärve 15,7 ha suurusele alale

Väätsa paisjärve detailplaneeringu seletuskiri, põhijoonis, tugiplaan, tehnovõrgud

 

Väätsa vallavolikogu teatab, et kehtestas 25. veebruaril 2010 a otsusega nr 2 Väätsa vallas Röa külas Vikermäe kinnistu detailplaneeringu. Volikogu otsus , materjalid

Detailplaneeringu algatamine Ülejõe külas Vana-Kubjal


Detailplaneeringu algatamine Ülejõe külas Kaarli maaüksusel

Detailplaneeringu algatamine Röa külas Vikermäe maaüksusel

Röa küla Aiamaa kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek (28.05.2007)

 

Väätsa Vallavalitsus algatas 11. novembril Väätsa alevikus Uue-Kubja katastriüksuse detailplaneeringu koostamise

 

Väätsa Vallavalitsus algatas 19. augustil Väljataguse külas Metsa 1 katastriüksuse detailplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise (planeeringu algataja AS Väätsa Agro soovib rajada endale kuuluvale kinnistule veisefarmi).

 

Järvamaa Väätsa vald Röa küla Vikermäe kinnistu detailplaneeringu materjalid
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm (eelnõu) (1,033.17 KB)

 

Detailplaneeringu algatamine Aasuvälja külas Künka kinnistul 

 

Detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju hindamise algatamine Väljataguse külas Tatra ja Tatramäe kinnistutel

 

Väätsa vallas Röa külas asuvate katastriüksuste Maasika ja Kuusiku detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine 

 

.