Blanketid

Isikuandmete töötlemine Väätsa Vallavalitsuses

17.02.16

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandete töötlemine on mistahes isikuandetega tehtav toiming.

Järgnevalt on esitatud teave isikuandete töötlemise põhimõtete kohta Väätsa Vallavalitsuses ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvuda.

Töö käigus koguneb meile isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Töötleme isikuandmeid vaid meil lasuvate ülesannete täitmisega seoses seadusega lubatud ulatuses. Püüame oma sisemise töökorraldusega tagada, et isikute eraelu võimalikult vähe riivataks.

Teiega seotud teave võib meile eelkõige sattuda, kui:

- Te saadate meile selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude;

- Te esitate meile kaebuse/vaide või Teie peale kaevatakse;

- Te olete väärteomenetluse osapooleks;

- Te külastate meie võrgulehte, osalete küsitluses;

- Te kandideerite meile tööle. 

 

Selgitustaotlusele, märgukirjale või teabenõudele vastamine:

- kasutame Teie isikuandmeid Teile vastamiseks. Kui peame Teile vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus.

- kui olete saatnud meile selgitustaotluse/märgukirja/teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teavitame ka Teid.

- Kirjavahetuse andmed on seaduse kohaselt nähtavad valla dokumendiregistri avalikus vaates.

- Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga. Kui keegi tahab Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab täielikult välja anda või tuleb see välja anda osaliselt. Juurdepääsu piiramine sõltub dokumendi sisust.

- Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).

- Kui kirjutate meile juriidilise isiku või asutuse nimel, siis palume kasutada mitte oma era-, vaid tööalaseid kontaktandmeid. Need kontaktandmed on dokumendiregistris avalikud.

- Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame 5 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad üldjuhul hävitamisele.

 

Kaebuse või vaide läbivaatamine:

- Kasutame Teie isikuandmeid asja lahendamiseks. Teisele osapoolele avaldame kaebuse/vaide esitaja isikuandmeid üksnes minimaalselt, asja lahendamiseks hädavajalikus mahus.

- Kui olete saatnud meile kaebuse/vaide, mille läbivaatamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teavitame ka Teid.

- Menetlusdokumentide osapooltele kättetoimetamine toimub:

  • e-posti teel (reeglina me e-kirju ei krüpteeri);
  • posti teel liht- või tähitud kirjana.

- Kasutame kättetoimetamisel eelkõige aadressandmeid, mida menetlusosaline on ise meile avaldanud või mis on kättesaadavad rahvastiku- või äriregistrist.

- Kaebuste/vaiete andmestik on seaduse kohaselt nähtav meie avalikus dokumendiregistris. Eraisikute andmeid me ei avalikusta.

- Kaebused/vaided ja sellealane kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga. Kui keegi tahab sellega tutvuda ja esitab teabenõude, siis teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Juurdepääsu piiramine sõltub dokumendi sisust.

- Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).

- Kaebusi/vaideid ja sellealast kirjavahetust säilitame 5 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad üldjuhul hävitamisele.

 

Väärteomenetlused:

- Väärteomenetluse läbiviimist reguleerib üksikasjalikult väärteomenetluse seadustik koos kriminaalmenetluse seadustikuga.

- Väärteoteate esitaja andmed avaldame teistele menetlusosalistele ulatuses, mis on menetlusseadustikes ette nähtud ning asja lahendamiseks vajalik. Menetlusosalised saavad materjalidega tutvuda menetlusseadustikes ettenähtud korras. Väärteomenetluse seadustiku kohaselt ei loeta kaebuse/väärteoteate esitajat menetlusosaliseks. Menetlusosalisteks on menetlusalune isik ja tema kaitsja. Väärteomenetluses ei tagata tunnistaja anonüümsust.

- Väärteootsuseid me oma võrgulehel ei avalda. Jõustunud väärteootsuseid võib küsida teabenõude esitamisega. Ka jõustunud väärteootsusel võib olla juurdepääsupiiranguid.

 

Külastate meie võrgulehte, osalete küsitlusel:

Veebilehe külastamisel külastaja kohta me andmeid ei kogu ega säilita. Küsitluses osaleja jääb anonüümseks (staatiline eesmärk).

 

Tööle kandideerimisel:

- Kogume kandidaadi kohta täiendavat teavet avalikest allikatest.

- Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.

- Säilitame värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:

  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
  • kandideerinu nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.

- Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

 

Väätsa Vallavolikogule ja Vallavalitsusele arutamiseks ja otsustamiseks esitatavad dokumendid

Isikuandmeid sisaldav otsus või korraldus on, millega reguleeritakse konkreetse isiku õigusi või kohustusi. Kui otsus või korraldus sisaldab isikuandmeid, siis sisalduvad üldjuhul isikuandmeid ka nende alusdokumentides. Väätsa Vallavolikogu otsus või Väätsa Vallavalitsuse korraldus edastatakse teadmiseks isikule, keda see puudutab. 

 

Õigus oma andmetega tutvuda ja nõuda ebaõigete andmete parandamist.

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Igaühel on õigus nõuda enda ebaõigete andete parandamist. Isikuandmete väljastamisel peame olema veendunud Teie isikusamasuses, seetõttu palume esitada taotlus omakäeliselt kirjutatuna või digitaalselt allkirjastatuna.

Taotluse võime jätta rahuldamata, kui taotluse rahuldamine:

- võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;

-  takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;

- raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;

- ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Toimetaja: RIINA PAAS