Vallavolikogu 2010 aasta õigusaktid

Väätsa valla munitsipaalasutuste töötajate, omavalitsusteenistujate koosseisud, ametikohtade nimetused ja palgamäärad

Väätsa Vallavolikogu 2. veebruari 2006 a määruse nr 3 "Volikogu ja valitsuse tööst osavõtmise eest tasu suuruse ja maksmise korra kehtestamine" muutmine


Väätsa Vallavolikogu 31.03.2005 a määruse nr 6 "Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Väätsa vallas" kehtetuks tunnistamine

Väätsa valla 2010 a II lisaeelarve

Väätsa Vallavolikogu 25.02.2010 a määrusega nr 2 kehtestatud "Väätsa valla laste ja noorte huvitegevuse ja -hariduse toetamise kord" muutmine

 Väätsa Tervisekompleksi põhimäärus

 Väätsa Rahvamaja põhimäärus

 Väätsa Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord, kehtib alates 01.01.2011

 Väätsa Raamatukogu kasutamise eeskiri

 Väätsa Raamatukogu põhimäärus

 Väätsa valla arengukava aastateks 2010 - 2020, tegevuskava

 Väätsa valla terviseprofiil ja tegevuskava, indikaatorid

 Väätsa Vallavolikogu 29. jaanuari 2009 a määruse nr 1 täiendamine

 Õigusaktide muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

 Väätsa valla põhimäärus

 Väätsa valla 2010 a lisaeelarve

 Väätsa Vallavolikogu määrus "Volikogu ja valitsuse tööst osavõtmise eest tasu suuruse ja maksmise korra kehtestamine"

 Väätsa valla munitsipaalasutuste töötajate, omavalitsusteenistujate koosseisud, ametikohtade nimetused ja palgamäärad


 Väätsa valla üldplaneeringu aastani 2018 kehtestamine

 Väätsa valla laste ja noorte huvitegevuse ja –hariduse toetamise kord.

 Väätsa valla 2010. aasta eelarve