Vallavolikogu 2012 aasta õigusaktid

Väätsa valla 2012 a eelarve

Väätsa Vallavolikogu määrus nr 1 26.01.2012

Eelarve lisad

Seletuskiri peatükid I-III, peatükk IV

 

Väätsa valla 2012 a eelarve muutmine

Väätsa Vallavolikogu määrus nr 2 16.02.2012

 

Väätsa valla hankekord

 

Väätsa Vallavolikogu 16. detsembri 2010 a

määruse nr 24 muutmine

Väätsa Vallavolikogu määrus nr 4 29.03.2012

 

Väätsa valla 2012 a I lisaeelarve

Väätsa Vallavolikogu määrus nr 5 23.05.2012

Lisad

 

Väätsa valla arengukava aastateks 2010 – 2020

muutmine ja muudatusettepanekute avalikule

väljapanekule suunamine

Väätsa Vallavolikogu otsus nr 17 28.06.2012

Tabel

 

Väätsa Vallavolikogu 24. mai 2007 a määruse  nr 13

"Täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise

kord" muutmine

Väätsa Vallavolikogu määrus nr 6 30.08.2012

 

Väätsa valla arengukava aastateks 2010-2020 muutmine

ja tegevuskava uue redaktsiooni kinnitamine

Väätsa Vallavolikogu määrus nr 7 30.08.2012, tabel

 

Detailplaneeringu koostamise ja keskkonna-

mõju strateegilise hindamise  algatamine AS Väätsa Agro omandis olevatel kinnistutel Väätsa vallas Lõõla külas

      

 

Väätsa valla eelarvestrateegia aastateks 2012-2016

 

Väätsa Noortevolikogu moodustamine ja Väätsa valla põhimääruse muutmine

Väätsa Vallavolikogu määrus nr 9 29.11.2012

 

Vallaeelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord

Väätsa Vallavolikogu määrus nr 10 29.11.2012

 

Maamaksust vabastamise kord

Väätsa Vallavolikogu määrus nr 11 29.11.2012